BAŞKANIN MESAJI
KISACA ÜSTAY
MİSYON
İCRA KURULU
ÖDÜLLER
SERTİFİKALAR
REFERANSLARIMIZ
KİLOMETRE TAŞLARI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni


24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”)“Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

2- Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek ?
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’imizin ya da Şirket’imizin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’imizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Şirket’imizin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3-Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi
Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel Verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Şirket’imiz, kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, Şirket hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz ve Şirket’imizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’imizin ya da Şirket’imizin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’imizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Şirket’imizin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirket’imiz faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri,
Şirket temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir

6-Kişisel Verilerin Güncellenmesi
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

7-Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun doğrultusunda, Şirket’imize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile Şirket’imizin Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Kat 11 Sarıyer- İstanbul adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu